Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Brantz HRM Management zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

artikel 1 - algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Brantz HRM Management, in het vervolg aangeduid als Brantz HRM Management.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdracht: de tussen Brantz HRM Management en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Brantz HRM Management geleverde diensten.

- Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Brantz HRM Management wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Brantz HRM Management is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Brantz HRM Management en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.

c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door Brantz HRM Management schriftelijk zijn bevestigd. Brantz HRM Management wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

artikel 2 - opdracht

a. Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met een adviseur van Brantz HRM Management. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

b. Offertes van Brantz HRM Management zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Brantz HRM Management de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

c. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Brantz HRM Management garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.

d. Een opdracht tot begeleiding door Brantz HRM Management komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Brantz HRM Management. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.

e. Brantz HRM Management wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door Brantz HRM Management zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.

f. Brantz HRM Management behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal Brantz HRM Management de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt.

g. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Brantz HRM Management de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. 

h. De door Brantz HRM Management aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

artikel 3 - tarieven 

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Brantz HRM Management gehanteerde tarieven exclusief BTW. De door de adviseur van Brantz HRM Management gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen apart in rekening worden gebracht.

b. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.

c. De honorering die Brantz HRM Management zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

d. Indien Brantz HRM Management bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 3 maanden van te voren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Brantz HRM Management en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 3 maanden onder de eerder overeengekomen voorwaarden door. 

e. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal Brantz HRM Management de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.

artikel 4 - betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Brantz HRM Management.

b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.

c. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Brantz HRM Management te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van €100,-.

d. Brantz HRM Management is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

artikel 5 - vertrouwelijkheid

a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Indien en voorzover Brantz HRM Management schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien.

c. De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

artikel 6 - aansprakelijkheid

a. Brantz HRM Management is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Brantz HRM Management gegeven adviezen.

b. Brantz HRM Management is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Brantz HRM Management voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.

d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Brantz HRM Management kenbaar te maken.

artikel 7 - intellectueel eigendom

a. De door Brantz HRM Management uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever. 

b. Brantz HRM Management behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht.

c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van Brantz HRM Management nodig.

d. Opdrachtgever vrijwaart Brantz HRM Management voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

artikel 8 - opzegging

a. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. De opdrachtgever is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Brantz HRM Management. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging wel verplicht het aantal uren dat de cliënt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden. 

b. De reden van opzegging wordt gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld.

c. In geval van opzegging door de opdrachtgever voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Brantz HRM Management heeft plaatsgevonden, is Brantz HRM Management gerechtigd €50.- aan administratiekosten in rekening te brengen.

artikel 9 - ontbinding

a. Brantz HRM Management is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:

- de opdrachtgever in verzuim is;

- de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;

- opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;

- cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever tegenover Brantz HRM Management schadeplichtig. 

De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Brantz HRM Management zijn toe te rekenen. Wanneer Brantz HRM Management door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Brantz HRM Management blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. 

Indien een voorschot op de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Brantz HRM Management deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

artikel 10 - toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen Brantz HRM Management en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.